PERSONUPPGIFTSPOLICY

Denna policy gäller för behandling av personuppgifter som HydX AB (”HydX” eller ”vi”) samlar in om dig som kan komma exempelvis via vår webbplats (inkluderat sociala nätverk som tillhör tredje part), e-post, sms, telefon, övriga kontakter med oss, från våra koncernbolag, tredje part eller från allmänt tillgänglig information. Vi värnar om din personliga integritet. Denna policy reglerar hur vi samlar in, använder och skyddar uppgifter om dig och hur du kan tillvarata dina rättigheter. Vänligen kontakta oss om du har frågor eller synpunkter avseende denna personuppgiftspolicy. Med hänvisning till lag avser vi nedan Dataskyddsförordningen (eng. General Data Protection Regulation, GDPR) och annan gällande svensk dataskyddslagstiftning.

Personuppgifter

Med ”personuppgifter” menas uppgifter som rör dig och kan identifiera dig. I denna personuppgiftspolicy används synonymt och omväxlande begreppen ”personuppgifter” och ”uppgifter om dig”. Vanligtvis kan du använda dig av vår webbplats utan att tillhandahålla oss några uppgifter utöver tekniska. I övrigt kommer de personuppgifter vi behandlar om dig oftast från dig själv eller från någon inom din organisation i samband med köp och utförande av våra tjänster såsom produkt- och teknikutveckling, driftsättning, service, underhåll och support. På vissa sidor kommer uppgifter från dig begäras, exempelvis i anslutning till serviceärenden eller om du registrerar dig för att ta del av elektroniska nyhetsbrev. Representerar du ett företag som leverantör, entreprenör eller konsult åt oss kan uppgifterna komma från någon inom din organisation eller från dig själv. Vidare kan vi använda oss av uppgifter om dig som vi hämtat från andra källor tillhandahållna av tredje part, t.ex. marknadsföringsoch säljaktivitetsbolag.

De personuppgifter om dig som kan beröras är:

Person- och kontaktuppgifter - såsom ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, ålder, kön och fritidsintressen samt, när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen eller vikten av en säker identifiering, även personnummer.

Tekniska uppgifter om din enhet eller internet-anslutning - exempelvis IPadress, cookies, geografisk plats och inloggningsuppgifter.

Information om ditt användarbeteende - såsom dina sökmönster och aktiviteter på webbplatsen, din svarstid för sidor och hur du använder våra tjänster.

Användargenererad information – innehåll du självmant registrerar, lämnar eller publicerar, exempelvis i samband med samtal till kundtjänst eller via kontaktformulären på vår webbplats samt innehåll som du delar med oss genom att ladda upp på vår webbplats eller på sociala nätverk (som du tillåter att nätverket delar med oss), såsom texter, videoklipp och fotografier.

Information från andra källor – såsom allmänt tillgänglig information eller information från våra samarbetspartners.

Ändamål och rättslig grund

För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig förutsätts det att det föreligger en rättslig grund för detta, dvs. att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller en rättslig förpliktelse som åvilar oss, att behandlingen görs efter en intresseavvägning eller att du lämnat ditt samtycke till en specifik behandling. Nedan följer exempel på de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter och med stöd av vilken rättslig grund detta görs.

HydX behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar HydX dina uppgifter för följande syften och därpå följande angivna rättsliga grunder för desamma:

Ett av våra främsta syften med insamlandet av personuppgifter är att fullgöra våra förpliktelser gentemot våra kunder och leverantörer, såsom att administrera beställningar och fullgöra andra åtaganden kopplade till köp av våra produkter och tjänster, för redovisnings- och faktureringsändamål, skicka ut information i produktsäkerhetssyfte och övrigt försäkra oss om att lagkrav efterlevs (exempelvis bokföringslagen).

Rättslig grund: Fullgörande av avtal eller rättslig förpliktelse, eller om du är företrädare, anställd eller annars representerar en organisation som har ingått avtal med oss – berättigat intresse. HydX’ berättigade intresse av nämnda personuppgiftsbehandling är att kunna fullgöra nämnda avtalsförpliktelser eller rättsliga förpliktelser.

Ett annat huvudsakligt syfte för vårt användande av personuppgifter är för att anpassa våra produkter och tjänster. Vi använder de uppgifter vi samlar in för att kunna ge information om de produkter och tjänster som efterfrågas, men även för att förstå våra kunder bättre. För att uppnå detta gör vi bland annat kundundersökningar och marknadsanalyser. Vidare använder vi personuppgifterna för statistiska ändamål. Kund- och marknadsanalyser samt behandling för statistiska ändamål utförs på en sammanslagen nivå och är inte avsedda att identifiera enskilda individer.

Rättslig grund: Berättigat intresse. HydX’ berättigade intresse av nämnda personuppgiftsbehandling är att kunna erbjuda dig bättre produkter och tjänster och en bättre köp- och kundupplevelse samt för att ge dig/din organisation anpassade erbjudanden och annan relevant information.

Vi kan komma att använda personuppgifter, såväl kontaktuppgifter som uppgifter om födelsedatum, ålder, kön och fritidsintressen, för att per post, e-post, sms eller per telefon skicka nyhetsbrev, informera om nya produkter och tjänster, kampanjer, erbjudanden och annan information om våra produkter och tjänster som vi eller våra samarbetspartners erbjuder och som vi tror kan vara av intresse för dig och din organisation. Vi kan således komma att använda uppgifterna om dig för direktmarknadsföring förutsatt att vi inte har instruerats att inte göra det.

Du har när som helst möjlighet att motsätta dig att vi använder dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte genom att kontakta oss på det sätt som beskrivs under punkten 11 nedan, eller direkt i våra elektroniska utskick. Rättslig grund: Berättigat intresse. HydX’ berättigade intresse av ovannämnda personuppgiftsbehandling är att kunna erbjuda dig/din organisation bättre produkter och tjänster och en bättre köp- och kundupplevelse samt för att ge dig/din organisation anpassade erbjudanden och annan relevant information.

Information om cookies

Vi använder cookies, elektroniska bilder och liknande spårningstekniker på vår webbplats och i vår e-postkommunikation. För mer information om hur vi använder cookies och liknande, se vårt dokument ”Om cookies”.

Överföring av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och dina uppgifter används endast oss och av utvalda tredje parter.

Tredje parter, inklusive koncernbolag, som vi anlitar för att hjälpa oss att bedriva vår verksamhet (såsom t.ex. för IT och kundundersökningar) har i de flesta fall bara tillåtelse att använda dina personuppgifter för vår räkning och för de särskilda uppgifter de har att utföra efter våra instruktioner. De agerar därmed som personuppgiftsbiträden åt oss. De är skyldiga att hålla dina personuppgifter konfidentiella och säkra.

För att kunna utföra en tjänst åt oss eller dig/din organisation, erbjuda bättre produkter och tjänster eller i marknadsföringssyfte kan vi även komma att vidarebefordra dina personuppgifter till andra tredje parter, oftast då såsom självständigt personuppgiftsansvariga, exempelvis våra strategiska leverantörspartners där vi agerar som deras distributör (t.ex. vid överlämningar av projekt, affärer eller hela kundrelationen, eller för direktleveranser), fraktserviceföretag, försäkringsbolag, banker/kreditupplysningsföretag eller till annonsnätverk som vi samarbetar med.

Vi kan även i andra särskilda fall komma att lämna ut personuppgifter, t.ex. när vi har skäl att tro att uppgifterna är nödvändiga för att identifiera, kontakta eller föra talan mot någon som exempelvis vi har krav emot eller som kan ha gjort intrång på webbplatsen, eller som på annat vis gjort intrång eller inkräktar på våra rättigheter eller egendom eller våra kunders eller andra besökares/samarbetspartners rättigheter.

Behandling av dina personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy kan kräva att dina personuppgifter överförs till en destination utanför Sverige. Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES sker endast i den mån det är tillåtligt enligt lag och kräver därmed exempelvis att landet i fråga har ett avtal med EU/EES, att landet anses ha tillräcklig dataskyddslagstiftning, eller att vi träffat avtal med aktuell tredje part om att de är tvungna att tillämpa av EUkommissionen godkända klausuler gällande skyddet för den personliga integriteten. Du hittar lista över godkända tredje länder och standardklausuler på EUkommissionens hemsida och på Datainspektionens hemsida om överföring av data till tredje land.

Dina rättigheter

I enlighet med lag har du rätt att begära ut information om personuppgifter vi har om dig efter att du har identifierat dig och tydligt angett vilken information du önskar ta del av. En sådan begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad och skickas till den adress som anges nedan under punkten 11. Vidare kan vi komma att begära ytterligare uppgifter för att säkerställa att informationen lämnas till rätt person. Vi kommer snarast möjligt och inom en månad bemöta din begäran. I de fall vi inte kan uppfylla din begäran kommer vi att meddela dig detta och ange varför.

Om du anser att uppgifterna om dig är inkorrekta eller ofullständiga har du på sätt och begränsat till vad som föreskrivs i lag rätt att vända dig till oss med en begäran om rättelse. Vi kommer att korrigera eller uppdatera uppgifterna om dig så snabbt det är rimligt möjligt. Du har också på sätt föreskrivs i lag rätt att begära att få uppgifterna om dig borttagna eller begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter samt att återkalla eventuella samtycken.

Du har också på sätt föreskrivs i lag rätt att få överfört (porterat) de personuppgifter du lämnat till oss.

Notera att det kan krävas att vi behåller nödvändiga personuppgifter i samband med radering, återkallelse av samtycke eller portering för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal. Det kan också vara tillåtet för oss enligt lag att behålla vissa personuppgifter för att tillgodose våra affärsbehov.

Du har rätt att göra invändningar mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning. Vi måste då, efter att du specificerat vilken behandling du invänder mot, visa att det finns intressen som väger tyngre. Du har likaså rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som görs för direkt marknadsföring.

Lagringstid

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som följer av denna personuppgiftspolicy eller så länge det krävs enligt lag eller avtal. Personuppgifterna gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för eller inte längre krävs enligt lag eller avtal.

Datasäkerhet

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande lagar om personuppgiftsbehandling. Personuppgifterna lagras i driftsmiljöer som använder säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst. Rimliga standarder för skydd av personuppgifter följs. Åtgärderna görs i syfte att förhindra otillåten eller olaglig behandling av uppgifterna om dig och oavsiktlig förlust eller förstörelse av, eller skada på, dessa uppgifter.

Skulle en personuppgiftsincident upptäckas kommer denna på sätt föreskrivs enligt lag att anmälas till Datainspektionen samt till dig.

Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att det på denna webbplats kan finnas länkar till andra webbplatser. För det fall du följer en sådan länk kan detta medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges i denna personuppgiftspolicy.

Ändring av personuppgiftspolicyn

Denna personuppgiftspolicy kan uppdateras av oss. Om det sker väsentliga förändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att meddela dig genom att placera ett tydligt meddelande på webbplatsen eller på annat erforderligt sätt. Vi uppmanar dig att läsa igenom denna personuppgiftspolicy för att hålla dig informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Klagomål

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter har hanterats på ett felaktigt sätt ber vi dig snarast anmäla detta till oss. Du har också möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen gällande vår personuppgiftsbehandling.

Kontakt

HydX AB, 556791-5326, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan, såvida inte annat uttryckligen anges i samband med insamlingen av dina uppgifter. Har du frågor om policyn eller vår personuppgiftsbehandling vänligen kontakta oss enligt nedan.

E-post: info@hydx.se
Adress: Östra Zinkgatan 1, 271 39 Ystad
Telefon: 0411-557 180

Vill du veta mer?

Kontakta oss